Integritetspolicy

Meddelande via vårt formulär på denna webbplats skickas till oss som e-post. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress och telefonnummer. Vi delar inte den information du lämnar med någon utanför företaget.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera eller anonymisera meddelandet.

Innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande bör du tänka på att även sådana personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Det kan vara omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.